Koszyk 0

Henkel CX5 cement montażowy 25kg

W magazynie
SKU
2441
106,00 zł
CX 5 Zaprawa szybkowiążąca Materiał do szyb­kich za­ko­twień ele­men­tów me­ta­lo­wych i pla­sti­ko­wych w be­to­nie, mu­rze lub w tyn­ku ce­men­to­wym. Prze­świt mię­dzy ele­men­tem ko­twio­nym a po­wierzch­nią otwo­ru mon­ta­żo­we­go nie po­wi­nien być więk­szy niż 20 mm. Ceresit CX 5 ma wła­ści­wo­ści wo­do­szczel­ne i nada­je się do ta­mo­wa­nia lo­kal­nych przecieków wo­dy. Nie za­wie­ra chlor­ków. Po­czą­tek wią­za­nia już po 4 min od za­ro­bie­nia wo­dą. Szyb­ko osią­ga wy­so­ką wy­trzy­ma­łość. Przy więk­szych prze­świ­tach sto­so­wać z do­dat­kiem pia­sku. Słu­ży tak­że do szyb­kie­go wy­peł­nia­nia ubyt­ków, wy­o­krą­gla­nia na­ro­ży itp. Mo­że być sto­so­wa­ny we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków. ZUŻYCIE: ok. 1,6 kg/dm3 wypełnianej objętości
Więcej informacji
EAN 5900089505258
Producent Henkel Polska
Kod producenta 219148
CX 5 Zaprawa szybkowiążąca Materiał do szyb­kich za­ko­twień ele­men­tów me­ta­lo­wych i pla­sti­ko­wych w be­to­nie, mu­rze lub w tyn­ku ce­men­to­wym. Prze­świt mię­dzy ele­men­tem ko­twio­nym a po­wierzch­nią otwo­ru mon­ta­żo­we­go nie po­wi­nien być więk­szy niż 20 mm. Ceresit CX 5 ma wła­ści­wo­ści wo­do­szczel­ne i nada­je się do ta­mo­wa­nia lo­kal­nych przecieków wo­dy. Nie za­wie­ra chlor­ków. Po­czą­tek wią­za­nia już po 4 min od za­ro­bie­nia wo­dą. Szyb­ko osią­ga wy­so­ką wy­trzy­ma­łość. Przy więk­szych prze­świ­tach sto­so­wać z do­dat­kiem pia­sku. Słu­ży tak­że do szyb­kie­go wy­peł­nia­nia ubyt­ków, wy­o­krą­gla­nia na­ro­ży itp. Mo­że być sto­so­wa­ny we­wnątrz i na ze­wnątrz bu­dyn­ków. ZUŻYCIE: ok. 1,6 kg/dm3 wypełnianej objętości
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Henkel CX5 cement montażowy 25kg